میکا گروهی از ورق‌های سیلیکات کانی با داشتن درجه کاملی از رخ است.

ترکیبات این کانی تشکیل شده از یک سیلیکات آبدار آلومینیوم به همراه پتاسیم یا سدیم است که دارای اشکال گوناگونی می‌باشد.

ترکیبات سنگ میکا از اکسیژن و سیلیسیم و آلومینیوم و پتاسیم و مقداری ناخالصی دیگر است

صنعت هایی که به میکا نیاز دارند