Description

شایان ذکر است در حوزه پژوهش های علوم انسانی نیز، پروژه پژوهشی “بررسی مشکلات و مسائل و زندگی کارکنان صنعت نفت و گاز در منطقه عسلویه و تدوین راهبردها و خطوط کلی سیاست های اسکان و زندگی در آینده” به عنوان پروژه برتر و فرید بن سعید به عنوان پژوهشگر برتر معرفی شدند.

در جشنواره مذکور، شرکت ملی گاز ایران از حیث تعداد و کیفیت جوایز دریافتی، گوی سبقت را ازسایر شرکت های اصلی و سازمانهای حاضر در جشنواره ربود؛ به نحوی که از تعداد 12 جایزه مرتبط با فعالیت های حوزه مدیریت پژوهش و فناوری، 7 جایزه به این مدیریت و واحدهای پژوهشی شرکت های تابعه اختصاص یافت.عباس موسوی - مدیر پروژه