1824

آزمایشگاه

آزمایشگاه با تجهیزات کامل اندازه گیری های API و شیمی تر

انجام خدمات آزمایشگاهی توسط آزمایشگاه های شیمی, محیط زیست و کانی شناسی فرآوری مواد معدنی در مقیاس آزمایشگاهی و نیمه صنعتی (پایلوت)